alt

Kansas


K & N Swine Systems LLC
1246 - 132nd Road
Seneca, KS 66538
PH: 785-325-2130
PH: 785-336-2130
FX: 785-336-3810


Keesecker Agri-Business Inc.
2069 Prairie Rd.
Washington, KS 66968
PH: 785-325-3134
FX: 785-325-3134